Ledenvergadering op maandag 13 maart 2023 om 20.00 uur

Beste Leden, Oproep:Het bestuur van L.T.C. Anonymus roept u op de jaarlijkse ledenvergadering van onze vereniging bij te wonen, die zal worden gehouden op maandag 13 maart 2023 om 20:00 uur in ons clubhuis.

Agenda

1. Opening

2. Ingekomen stukken

3. Notulen van de Algemene ledenvergadering dd. 11 april 2022

4. Financieel verslag 2022* ( Balans en Balans en Veries- en Winstrekening en Begroting 2023)

5. Verslag Kascommissie

6. Vaststelling contributie

7. Jaarverslagen Secretariaat en Commissies ***

8. Bestuursverkiezing****

9. Begroting 2023*

10. Benoeming commissies

11. Mededelingen/voorstellen van het bestuur

12. Rondvraag

13. Sluiting

Indien seniorleden voorstellen wensen voor te leggen aan de ledenvergadering dienen zij dat, gesteund door tenminste 5 leden, uiterlijk vrijdag 10 maart 2023 op schriftelijke wijze te doen bij onze secretaris Lida Denekamp. Het bestuur verwacht dat indieners van voorstellen in persoon op de ledenvergadering zullen verschijnen om daarover toelichting te kunnen verschaffen.

Voor het geval deze Algemene Ledenvergadering niet door kan gaan wegens een onvoldoende aantal stemgerechtigde leden, roept het Bestuur u op om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen, die dan zal worden gehouden op maandag 13 maart 2023 om 20:10 uur eveneens in het clubhuis. Agenda als bovenstaand.

*Bij agendapunt 3, 4, 9 en 11

De notulen van de vorige jaarvergadering, de jaarcijfers over 2022, de begroting voor 2023, de commissieverslagen en de voorstellen van het bestuur zullen uiterlijk 10 maart beschikbaar zijn op de website van Anonymus. In verband met het milieu zijn deze documenten niet op papier afgedrukt op de vergadering beschikbaar. Op verzoek zal de secretaris een papieren exemplaren toezenden.

**Bij agendapunt 7

De jaarverslagen van de diverse commissies:

Secretariaat, Jeugdcommissie, 65plus 32 toernooi, Internet/Communicatie, Senioren, Goudenregen toernooi en Accommodatie. en Barcommissie .

***Bij agendapunt 8

Aftredend is Ben Molenaar, penningmeester en tevens bestuurslid Technische Zaken.

Het bestuur stelt voor Hans Kooij te benoemen als bestuurslid/Penningmeester.

Het bestuur stelt voor Kim Kraak te benoemen als bestuurslid Technische Zaken en Jeugd.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich uiterlijk 10 maart 2023 schriftelijk of per email secretariaat@ltcanonymus.nl melden bij de secretaris, Lida Denekamp.

****Bij agendapunt 11

Tijdens de vorige jaarvergadering, 11 april 2022, heeft het bestuur bij agendapunt 11 voorstellen gedaan betreffende de accommodatie.

Die voorstellen waren in twee delen opgedeeld:

Fase 1 betreffende verduurzaming en Fase 2 De banen.

Tijdens deze vergadering zal het bestuur onder andere verslag doen van de acties die betreffende deze twee onderwerpen afgelopen jaar ondernomen zijn en hoe het bestuur hiermee verder wil gaan.

Met sportieve groet, het Bestuur van LTC Anonymus