Ledenvergadering op maandag 11 april 2022, 20.00 uur

Oproep: het bestuur van L.T.C. Anonymus roept u op de jaarlijkse ledenvergadering van onze vereniging bij te wonen, die zal worden gehouden op maandag 11 april 2022 om 20:00 uur in ons clubhuis.

      Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen van de Algemene ledenvergadering dd. 25 oktober 2021
 4. Financieel verslag 2021*
 5. Verslag Kascommissie
 6. Vaststelling contributie
 7. Jaarverslagen Secretariaat en Commissies
 8. Bestuursverkiezing**
 9. Begroting 2022*
 10. Benoeming commissies
 11. Mededelingen/voorstellen van het bestuur
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Indien seniorleden voorstellen wensen voor te leggen aan de ledenvergadering dienen zij dat, gesteund door tenminste 5 leden, uiterlijk donderdag 7 april 2022 op schriftelijke wijze te doen bij onze secretaris Lida Denekamp. Het bestuur verwacht dat indieners van voorstellen in persoon op de ledenvergadering zullen verschijnen om daarover toelichting te kunnen verschaffen.

Voor het geval deze Algemene Ledenvergadering niet door kan gaan wegens een onvoldoende aantal stemgerechtigde leden, roept het Bestuur u op om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen, die dan zal worden gehouden op maandag 11 april 2022 om 20:10 uur eveneens in het clubhuis. Agenda als bovenstaand.

*Bij agendapunt 3, 4, 9 en 11

 • De notulen van de vorige jaarvergadering, de jaarcijfers over 2021, de begroting voor 2022, , de commissieverslagen en de voorstellen van het bestuur zullen vanaf 6 april 2022 beschikbaar zijn op de website van Anonymus.
 • In verband met het milieu zijn deze documenten niet op papier afgedrukt op de vergadering beschikbaar. Op verzoek zal de secretaris een papieren exemplaren toezenden.

**Bij agendapunt 8

 • Aftredend en herkiesbaar is Ben Molenaar, penningmeester en tevens bestuurslid Technische Zaken.
 • Het bestuur stelt voor Jacqueline Klos te benoemen als bestuurslid.
 • Er is nog een vacature in het bestuur beschikbaar.
 • Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich uiterlijk 7 april 2022 schriftelijk of per email secretariaat@ltcanonymus.nl melden bij de secretaris, Lida Denekamp.

Met sportieve groet, het bestuur van LTC Anonymus

Documenten, behorende bij de agenda: