Oproep Ledenvergadering

Oproep Ledenvergadering: het bestuur van L.T.C. Anonymus roept u op de jaarlijkse ledenvergadering van onze vereniging bij te wonen, die zal worden gehouden op maandag 11 oktober 2021 om 20:00 uur in ons clubhuis.

Agenda

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken
 3. Notulen van de Algemene ledenvergadering dd. 2 maart 2019
 4. Financieel verslag 2020*
 5. Verslag Kascommissie
 6. Vaststelling contributie
 7. Jaarverslagen Secretariaat en Commissies
 8. Bestuursverkiezing**
 9. Begroting 2021*
 10. Benoeming commissies
 11. Mededelingen van het bestuur
 12. Rondvraag
 13. Sluiting

Indien seniorleden voorstellen wensen voor te leggen aan de ledenvergadering dienen zij dat, gesteund door tenminste 5 leden, uiterlijk dinsdag 5 oktober 2020 op schriftelijke wijze te doen bij onze secretaris Lida Denekamp. Het bestuur verwacht dat indieners van voorstellen in persoon op de ledenvergadering zullen verschijnen om daarover toelichting te kunnen verschaffen.

Voor het geval deze Algemene Ledenvergadering niet door kan gaan wegens een onvoldoende aantal stemgerechtigde leden, roept het Bestuur u op om de Algemene Ledenvergadering bij te wonen, die dan zal worden gehouden op maandag 11 oktober 2021 om 20:10 uur eveneens in het clubhuis. Agenda als bovenstaand.

*Bij agendapunt 4 en 9

De jaarcijfers over 2020, de begroting voor 2021, de notulen van de vorige jaarver-gadering en de commissieverslagen zullen vanaf 6 oktober 2020 beschikbaar zijn op www.ltcanonymus.nl. Op verzoek zal de secretaris een papieren exemplaar toezenden. Op 11 oktober zullen vanaf 1 uur vóór aanvang van de jaarvergadering ook enkele papieren exemplaren ter inzage liggen in het clubgebouw.

**Bij agendapunt 8

 • Aftredend en herkiesbaar is Ben Molenaar, penningmeester en tevens bestuurslid Technische Zaken.
 • Aftredend en niet herkiesbaar is Paul Melein, voorzitter.
 • Aftredend en niet herkiesbaar is Piet Lassing, bestuurslid Accomodatiezaken.
 • Aftredend en herkiesbaar is Lida Denekamp, secretaris.

Kandidaten voor een bestuursfunctie kunnen zich uiterlijk 5 oktober 2021 schriftelijk of per email  secretariaat@ltcanonymus.nl melden bij de secretaris, Lida Denekamp.

Met sportieve groet,

Het Bestuur van LTC Anonymus